Globalna Norma. Agent i Broker wydanie 2

Norma określa wymagania dla firm z łańcucha dostaw żywności, opakowań i produktów konsumpcyjnych, które kupują, sprzedają lub ułatwiają handel produktami i mogą świadczyć dodatkowe usługi, takie jak zakup, import lub dystrybucję produktów, ale nie wytwarzaj ani nie przetwarzaj tych produktów.

Standard może być wykorzystywany przez firmy świadczące następujące usługi:
⦁ Brokerzy – Firmy, które kupują lub nabywają tytuł (tj. stają się prawnym właścicielem) produktów w celu ich odsprzedaży producentom itp. brokerzy, detaliści lub firmy usługowe, ale nie sprzedają bezpośrednio konsumentowi
⦁ Agenci lub dostawcy usług innych niż produkcyjne – Firmy prowadzące handel między producentem lub brokerem a jego klientem, ale w żadnym momencie nie są właścicielem ani nie są właścicielem tytułu do towarów.
Firmy mogą również oferować swoim klientom dodatkowe usługi, takie jak składowanie u podwykonawców, dystrybucję lub przetwarzanie produktów, lub mogą ułatwiać import lub eksport produktów między granicami krajowymi lub międzynarodowymi.

Zakres normy obejmuje certyfikację następujących kategorii produktów:
⦁ produkty spożywcze, w tym surowce, żywność przetworzona oraz owoce i warzywa
⦁ materiały opakowaniowe – materiały pierwotne, wtórne oraz surowce do produkcji materiałów opakowaniowych
⦁ karmy dla zwierząt domowych
⦁ produkty konsumpcyjne.

Norma nie ma zastosowania do:
⦁ zwierząt żywych
⦁ pasz dla zwierząt gospodarskich
⦁ paliwa luzem
⦁ farmaceutyków

Istnieje wiele korzyści dla firm wynikających z przyjęcia Globalnych Standardów BRC. Globalne standardy BRC:
⦁ są uznawane na całym świecie i przedstawiają raport oraz certyfikat, które mogą być zaakceptowane przez klientów zamiast ich własnych audytów, tym samym zmniejszając czas i koszty
⦁ zapewniają jeden standard i protokół, które regulują akredytowany audyt przez zewnętrzne jednostki certyfikujące, umożliwiając wiarygodną niezależną ocena systemów zarządzania bezpieczeństwem i jakością produktów firmy
⦁ pozwalają certyfikowanym firmom pojawiać się w publicznej części Globalnego Katalogu Standardów BRC, zapewniając w ten sposób uznanie ich osiągnięć i umożliwienie korzystania z logo w celach marketingowych
⦁ mają szeroki zakres, obejmujący obszary bezpieczeństwa produktu, zgodności z prawem i jakości
⦁ zapewniają potencjalnym klientom pewność w świadczonych usług, ułatwiając w ten sposób handel
⦁ w celu wspierania zgodności z wymogami prawnymi, takimi jak amerykańska ustawa o bezpieczeństwie żywności i wymagania prawne UE
⦁ wymagają ciągłego nadzoru i potwierdzenia działań korygujących w związku z wszelkimi niezgodnościami z normą, zapewniając w ten sposób samodoskonalący się system jakości i bezpieczeństwa produktów.

Globalna Norma – Agent i Broker, złożona jest z następujących rozdziałów, które składają się razem na pełne wymagania normy:
1 Zobowiązanie kierownictwa wyższego szczebla
2 Zagrożenia i ocena ryzyka
3 Bezpieczeństwo produktu i system zarządzania jakością
4 Zarządzanie dostawcami i usługami podzleconymi
5 Personel

Globalną Normę – Agent i Broker można pobrać z oficjalnej strony BRCGS tu: