Food Auditor and Safety Manager

Co to jest?

Jest to oprogramowanie stworzone całkowicie w języku polskim z myślą o Pełnomocnikach oraz Auditorach wewnętrznych w firmach spożywczych, opakowaniowych i nie tylko.

Program składa się z dwóch części:

 1. strona podstawowa w przeglądarce internetowej
 2. aplikacja mobilna dostępna na smartfony i tablety

Możliwości oprogramowania do auditu / inspekcji

Strona w przeglądarce internetowej umożliwia między innymi:

 • planowanie auditów / inspekcji w cyklach rocznych z uwzględnieniem różnych standardów takich jak: IFS; BRC Globalna Norma – Bezpieczeństwo Żywności; BRC Globalna Norma – Materiały Opakowaniowe i wszystkich ich wymagań.
 • planowanie auditów / inspekcji z uwzględnieniem różnych auditorów i działów firmy
 • zaplanowanie jednorazowego auditu / inspekcji z wyborem elementów audytowanej normy
 • synchronizację zaplanowanego auditu / inspekcji z aplikacją na smartfonie oraz danych audytowych po wykonanym audicie
 • wygenerowanie planu działań do stwierdzonych niezgodności oraz jego przesłanie do auditowanych działów, osób
 • wygenerowanie raportu z auditu / inspekcji

Aplikacja mobilna:

 • umożliwia otworzenie zaplanowanego wcześniej auditu / inspekcji wraz z predefiniowanymi wymaganiami i zakresem (wymagania normy, działy organizacyjne oraz osoby za nie odpowiedzialne)
 • przeprowadzenie auditu / inspekcji:
  • możliwość oceny każdego z wymagań danej normy
  • możliwość zrobienia zdjęcia jako dowód na spełnienie / niespełnienie wymagania
  • ręczne wprowadzenie komentarza do danego wymagania
  • notatka głosowa do wymagania – np. w celu nagrania komentarza przydatnego potem przy pisaniu raportu.
 • synchronizacja danych z auditu z programem komputerowym

Dodatkowy moduł w aplikacji – Niezgodności

(w przygotowaniu):

 • możliwość zgłoszenia dodatkowej niezgodności niezależnie od auditu / inspekcji.
 • automatyczna rejestracja daty i godziny stwierdzenia niezgodności
 • opis niezgodności wraz z predefiniowanymi przyczynami
 • możliwość udokumentowania w postaci zdjęcia
 • możliwość wprowadzenia notatki głosowej
 • wysłanie niezgodności do osoby odpowiedzialnej celem wprowadzenia korekt i działań korygujących
 • wygenerowanie raportu niezgodności

Oprogramowanie umożliwia również prostą statystyczną obróbkę danych, np. do przeglądu zarządzania.